Algemene voorwaarden

Versie: 14-11-2019

In de algemene voorwaarden word verstaan onder:

Corné van Esch: de rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid handelend onder de naam Van Esch Audiovisueel, later te noemen VEAV.
Opdrachtgever: degene die VEAV de opdracht verstrekt tot het leveren van een artistieke prestatie van een of meerdere artiesten, licht/geluid technicus en overige uitvoerende kunstenaars zoals omschreven in de overeenkomst.

1. Werking

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VEAV en opdrachtgevers.

1.2 Van deze voorwaarde afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van opdrachtgever, binden VEAV niet tenzij uitdrukkelijk door VEAV aanvaardt.

2. Totstandkoming

2.1 Alle aanbiedingen van VEAV, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.

2.2 VEAV zal de overeenkomst met opdrachtgever zo snel mogelijk op schrift vastleggen en aan de opdrachtgever doen toekomen. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat deze overeenkomst binnen 7 dagen volledig ondertekend bij VEAV in het bezit is.

2.3 Indien VEAV de overeenkomst niet binnen 7 dagen van opdrachtgever retour heeft ontvangen, heeft VEAV het recht de overeenkomst te beëindigen, behoudens recht op nakoming en zonder schadeplichtig te worden, mits zulks op een redelijke termijn aan opdrachtgever worden medegedeeld.

3. Betaling

3.1 Tenzij anders word overeengekomen dient betaling door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

3.2 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald is deze van rechtswege in verzuim. VEAV heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging in rechte nakoming te vorderen. Tevens is VEAV gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het, voor het optreden overeengekomen, bedrag te betalen.

3.3 Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever over iedere maand een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Daarnaast is opdrachtgever gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van €250,-. Tevens zal opdrachtgever alle overige redelijkheid te maken kosten zoals maar niet beperkt tot juridische kosten aan VEAV vergoeden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 VEAV kan door opdrachtgever nummer aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van VEAV. In het geval op VEAV enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag.

4.2 VEAV is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.

4.3 Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor schade aan en/of verlies van zaken die door VEAV en/of door haar aangewende derden aan opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken die beruikt zijn tijdens het project. Indien opdrachtgever bepaalde verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst overdraagt aan derden, blijft opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichtingen. Opdrachtgever zal derden voorzien van een kopie van de primaire overeenkomst, inclusief alle betreffende stukken en riders.

4.4 In het geval van overmacht zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het project voor eigen rekening zijn. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak terzake.

4.5 Indien opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of de specifieke voorwaarden van het project, heeft VEAV het recht diens verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. In geval opdrachtgever in gebreke blijft aan deze algemene voorwaarden of de specifieke voorwaarden van het project te voldoen en het project als gevolg van deze tekortkoming niet binnen 1 uur na het overeengekomen tijdstip kan aanvangen, is VEAV gerechtigd het project geen doorgang te laten vinden zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het project overeengekomen bedrag te betalen.

4.6 Indien een der partijen in gebreke blijft bij de uitvoering van deze overeenkomst, behoudens in het geval van overmacht, zal zij verplicht worden een boete aan de wederpartij te betalen overeenkomstig het bedrag dat aan opdrachtgever gefactureerd is voor het betreffende (inclusief BTW). Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de tekortschietende partij.

5. Ontbinding

5.1 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtig te worden in het geval van: -faillissement van een der partijen; -surseance van betaling van opdrachtgever; -gegronde twijfel van VEAV aan het vermogen van opdrachtgever om tijdig (aan) diens verplichtingen te voldoen.

5.2 Indien bovenstaand geval zich voordoet, zal eventuele vordering aan opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

5.3 Opdrachtgever kan de overeenkomst alleen vanwege gewichtige reden voortijdig opzeggen. In dat geval is opdrachtgever aan VEAV een annuleringsvergoeding ter hoogte van 75% van de personeelskosten verschuldigd. Kostenloos annuleren met gewichtige reden kan tot 14 dagen voor projectdatum. Daarna zal er 75% van de personeelskosten worden doorberekent aan de opdrachtgever. Na deze 14 dagen zal bij annulering de volledige Personeelskosten worden gefactureerd.

6. Overmacht

6.1 De volgende onvoorziene omstandigheden zullen voor partijen als overmacht gelden: -niet voorzienbaar overheidsbevel, anders dan als het gevolg van het niet verkrijgen van vergunningen; -arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van artiest(en)

6.2 In geval van een overmacht situatie zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door mededeling aan de wederpartij.

6.3 Het niet verkrijgen van een vergunning, ontheffingen en tegenvallende kaartverkoop van de zijde van opdrachtgever levert geen overmacht op.

7. Muziekrechten en afdrachten

7.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afdragen van alle verplichtingen zoals BUMA/STEMRA.

7.2 De uitgevoerde muziekstukken, banden en overige, zijn en blijven eigendom van de uitvoerende artiesten en daarbij behorende rechten en plichten.