Versie: 2022-1 Update: 14-04-2022 13:15

Van Esch Audiovisueel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://vaneschaudiovisueel.nl

Corné van Esch is de functionaris gegevensbescherming van van Esch Audiovisueel. Hij is te bereiken via info@vaneschaudiovisueel.nl

Persoonsgegevens die VEAV verwerkt:

VEAV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die VEAV verwerkt:

  • Voor- en achernaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die VEAV verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kunnen mij niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vaneschaudiovisueel.nl, dan zullen we deze informatie verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

VEAV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten de worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaart VEAV persoonsgegevens

VEAV bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden. Uw gegevens worden 2 jaar na laatste contact moment verwijderd uit onze systemen en 6 jaar na de laatste transactie uit onze administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

VEAV verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven de uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VEAV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die VEAV gebruikt

VEAV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VEAV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vaneschaudiovisueel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VEAV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe VEAV persoonsgegevens beveiligt

VEAV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vaneschaudiovisueel.nl